Často kladené dotazy

Smlouvy uzavíráme na dobu určitou. Nejprve spolu uzavřeme smlouvu na kratší období, a jakmile se přesvědčíme o vaší dobré platební morálce, můžeme nájemní dobu prodloužit.


S ohledem na pravidelnost plateb za nájemné a zálohy na služby bychom vám doporučovali využít trvalý bankovní příkaz nebo službu SIPO (poskytuje Česká pošta), případně platbu poštovní poukázkou typu A v pobočkách České pošty.


Ano, nájemce i oficiálně vedený spolubydlící mohou mít u nás trvalé bydliště. Stačí k tomu originál nájemní smlouvy, který předložíte na úřadě v místě nového bydliště. Zároveň zde budete muset vyplnit formulář a zaplatit správní poplatek.


K uzavření nájemní smlouvy potřebujete doložit pouze váš občanský průkaz.


Ano, musíte. Tato povinnost je stanovena občanským zákoníkem i domovním řádem. Počet lidí v domácnosti je určující také pro stanovení záloh na energie a služby související s bydlením. Pokud změnu počtu lidí nenahlásíte, jedná se o hrubé porušení nájemní smlouvy.


Ano, aby společné jednání bylo co nejsnadnější, je důležité, abychom měli aktuální informace.


V průběhu roku platíte pouze zálohy na služby a spotřebovanou energii. Ke konci roku (případně k datu ukončení nájemní smlouvy) vám připravíme vyúčtování, které vyčísluje vaši reálnou roční spotřebu. Vyúčtování obdržíte nejpozději do dubna následujícího roku. V případě ukončení nájemní smlouvy v průběhu roku vám budou vyúčtovány pouze ty měsíce, které jste s námi bydleli. Splatnost nedoplatků i vrácení přeplatků je vždy k 31. červenci. Reklamaci k vyúčtování nám pak můžete písemně zaslat do jednoho měsíce od vyúčtování.


Drobné úpravy, jako je vymalování, věšení obrazů či poliček atd., možné jsou. Větší úpravy, které souvisejí se změnou dispozice nebo zásahem do pevných součástí bytu (jako je nová kuchyňská linka, nové obklady, elektroinstalace, nové zárubně atd.), jsou povolené pouze s naším písemným souhlasem na základě vaší žádosti.


Menší opravy, jako je například výměna sifonů, baterie, zámků atd., si podle vyhlášky (§2257 odst. 2 Občanského Zákoníků a nařízení vlády č. 308/2015 Sb.) řešíte sami. Větší opravy pro vás pak zajistíme my.


Při předávání bytu s vámi vyplníme předávací protokol, kde je zaznamenán aktuální stav bytu. Veškeré škody, které jsou nad rámec běžného užívání, jsou pak vaší odpovědností. Je také důležité, abyste včas nahlásili škody a opravy, za které zodpovídáme my, a abyste nám následně umožnili tyto škody opravit (po dohodě vpustili opraváře do bytu atd.). Za škody vzniklé vaší nesoučinností totiž poté zodpovídáte vy.


Platbu nedoplatků je možné provést dvěma způsoby:

a) bezhotovostně příkazem z bankovního účtu;

b) poukázkou/složenkou typu A České pošty.

V obou případech prosíme uvádějte: číslo účtu, variabilní symbol (najdete ve výpočtovém listě)

Úhradu nedoplatků je nutné provést nejpozději k 31. červenci.


Pro nenadálé životní situace máme pochopení, a pokud nám včas o vzniklých potížích dáte vědět, budeme se snažit společně najít řešení. Základem je však vaše ochota věc řešit a chtít vyřešit… Neřešení, neoznámení a odkládání platby nájemného je vážným porušením nájemní smlouvy, a může být důvodem k jejímu ukončení.


Potvrzení vám po dohodě vystavíme v naší kanceláři. Ovšem není to naší povinností.


Výpovědní lhůta je 3 měsíce a vychází z občanského zákoníku, pokud tedy v nájemní smlouvě není sjednáno jinak. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď zaslána nájemci nebo pronajímateli. V případě potřeby jsme nicméně ochotni výpovědní dobu zkrátit.


Ano, můžeme, například při hrubém porušení nájemní smlouvy nebo v případech, které jsou uvedeny v občanském zákoníku. Snažíme se však mít spokojené nájemníky a byty obsazené dlouhodobě. V případě vzájemné spokojenosti tedy nemáme žádný důvod s vámi nájemní vztah ukončovat.


Domovní řád je vyvěšen v každém domě, případně si ho můžete najít a přečíst na našich stránkách hitbyty.cz


I když balkony a terasy některých našich bytů ke grilování přímo vybízejí, chceme být ohleduplní k ostatním nájemníkům, a proto je na těchto místech i v ostatních společných prostorách domu jakékoliv grilování zakázáno. Také pouštění hlasité hudby je hrubým porušením platného domovního řádu.


Ano. Nezapomeňte ale, že je nutné dodržovat hygienické podmínky uvedené v domovním řádu a že za případné škody, které váš mazlíček způsobí, nesete zodpovědnost.